Bước 1: Truy cập trang portal.itforvn.com và nhập tài khoản mật khẩu đã đăng ký:

Bước 2: Chọn khóa học được thông báo làm kiểm tra ở phần “My Course”:

Bước 3: Chọn vào “Final test” –  Tên bài kiểm tra được thông báo:

Bước 4: Kiểm tra thông tin bài kiểm tra, chọn “Attempt quiz now“:

*** Các học viên chú ý các thông tin sau:

  • Attempts allowed: số lần cho phép làm bài kiểm tra
  • This quiz opened/close at : thời gian mở và đóng bài kiểm tra
  • Time limit: thời gian làm bài kiểm tra
  • Grading method: hình thức chấm điểm

Bước 5: Chọn Start attempt:

Bước 6: Bắt đầu làm bài kiểm tra:

Bước 7: sau khi làm xong bài kiểm tra học viên chọn “Finish attempt”:

*** Chọn “Return to attempt” quay lại làm tiếp bài kiểm tra nếu còn thời gian, chọn “Submit all and finish” để nộp bài kiểm tra:

*** Xác nhận thêm 1 lần “Submit all and finish” để xem kết quả đạt được:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.