Microsoft Azure AZ104-2021

Categories: MICROSOFT
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer

Trần Thanh Long

  • MCT(Microsoft Trainer)
  • MCT ID: 15416511
  • Công việc hiện tại: Phó phòng triển khai mãng Cloud, Dịch Vụ Viễn Thông, Cty CMC.
  • Kinh nghiệm triển khai và giảng dạy: 8 năm.

 

Thời gian và thời lượng học

  • Thời lượng học: 15 video
  • Thời gian học: kể từ ngày enrol thành công

Hình thức học

  • Học Online thông qua Video.
  • Bạn login vào trang elearning.itforvn.com để xem video
  • Phải xem trên 80%, không được skip videos
  • Hoàn tất các bài kiểm tra cuối mỗi Unit
  • Support học viên qua kênh Telegram riêng

 

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

  • ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.
  • Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp
  • Sau khi hoàn tất khoá học, bạn có thể thi lấy chứng chỉ quốc tế

Outline

Module 01 – Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory and implement users and groups. This module includes:

  • Azure Active Directory
  • Users and Groups
  • Lab 01 – Manage Azure Active Directory Identities

Module 02 – Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and role-based access control. This module includes:

  • Subscriptions and Accounts
  • Azure Policy
  • Role-based Access Control (RBAC)
  • Lab 02a – Manage Subscriptions and RBAC
  • Lab 02b – Manage Governance via Azure Policy           

Module 03 – Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Resource Manager, Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Azure Resource Manager Templates. This module includes:

  • Resource Manager
  • Azure Portal and Cloud Shell
  • Azure PowerShell and CLI
  • ARM Templates
  • Lab 03a  – Manage Azure resources by Using the Azure Portal
  • Lab 03b  – Manage Azure resources by Using ARM Templates
  • Lab 03c  – Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
  • Lab 03d  – Manage Azure resources by Using Azure CLI

Module 04 – Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS. This module includes:

  • Virtual Networks
  • IP Addressing
  • Network Security groups
  • Azure Firewall
  • Azure DNS
  • Lab 04 – Implement Virtual Networking        

Module 05-Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VPN Gateway Connections, ExpressRoute and Virtual WAN. This module includes:

  • VNet Peering
  • VPN Gateway Connections
  • ExpressRoute and Virtual WAN
  • Lab 05 – Implement Intersite Connectivity           

Module 06- Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager. This module includes:

  • Network Routing and Endpoints
  • Azure Load Balancer
  • Azure Application Gateway
  • Traffic Manager
  • Lab 06 – Implement Traffic Management

Module 07 – Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, storage security, Azure files and File Sync, and managing storage (tooling). This module includes:

  • Storage Accounts
  • Blob Storage
  • Storage Security
  • Azure Files and File Sync
  • Managing Storage
  • Lab 07 – Manage Azure storage

Module 08 – Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. This module includes:

  • Virtual Machine Planning
  • Creating Virtual Machines
  • Virtual Machine Availability
  • Virtual Machine Extensions
  • Lab 08 – Manage Virtual Machines     

Module 09 – Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service  Plans, Azure App Service, Container Services, and Azure Kubernetes Service.

  • Azure App Service Plans
  • Azure App Service
  • Azure Container Instances
  • Azure Kubernetes Service
  • Lab 09a – Implement Web Apps
  • Lab 09b – Implement Azure Container Instances
  • Lab 09c – Implement Azure Kubernetes Service

Module 10- Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups. This module includes:

  • File and Folder Backups
  • Virtual Machine Backups
  • Lab 10 – Implement Data Protection

Module 11- Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics. This module includes:

  • Azure Monitor
  • Azure Alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher
  • Lab 11 – Implement Monitoring

Lưu ý

  • Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/
  • Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:
   • Số tiền chuyển
   • Số tài khoản người nhận
   • Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại hỗ trợ:
  • Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong
  • Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen
  • Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm
  • Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.